בקשה לחילופי ייצוג

בקשה לחילופי ייצוג או להפסקת ייצוג או שינויו, תכלול את הנתונים הבאים:

1.    עמדת בעל הדין המיוצג ביחס לבקשה, ובהיעדרה - הטעם לכך.
2.    המועד הקבוע לדיון.
3.    הודעה כי מועד הדיון ומועד הגשת הסיכומים, ידוע לבעל הדין.
4.    מען חדש למסירת כתבי בית דין; לא נמסר מען כאמור, ימשיך מענו של עורך הדין לשמש מען להמצאה.

בלא החלטה המורה על חילופי ייצוג, הפסקת ייצוג או שינויו, ייחשב עורך-הדין כממשיך לייצג את בעל-הדין בהליך, והוא אם לא הורה בית המשפט אחרת.