בקשה לאיחוד דיון בתובענות בנושא אחד

בקשה לאיחוד דיון בתובענות בנושא אחד שהוגשו לבתי-משפט אחדים בעלי אותן סמכויות לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, תכלול את הפרטים הבאים:

1.      העתק תצהיר מקורי המאמת את העובדות עליהן הבקשה מבוססת, או התייחסות להעדר צורך בתצהיר.
2.      תגובת יתר בעלי-הדין בכל התובענות שאיחודן מבוקש ואם הם מתנגדים לבקשה – הנימוק לכך, או הסבר לאי-צירוף תגובה.
3.      העתק התובענות שאיחודן מבוקש וכן העתק כתבי הגנה, אם הוגשו. במידה וטרם הוגשו כתבי הגנה יש לציין זאת בגוף הבקשה.

פירוט הדיונים שהתקיימו או שנקבעו בתובענות נשוא הבקשה לאיחוד דיון, והעתק החלטות שניתנו בהן.