בקשות לשינוי מועדים / בקשה לדחיית דיון

א. בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך

1.      בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך בעקבות פסק דין או החלטה (כגון: ערעור או בקשת רשות ערעור) תוגש בצירוף המסמכים הבאים:
        (א) ההחלטות או פסקי-הדין נשוא הבקשה, אשר ניתנו בבית המשפט המחוזי ובבית-משפט השלום, לפי העניין.
        (ב) תצהיר לתמיכה בעובדות האמורות בבקשה.

2.      בבקשה להארכת מועד כאמור יציין בעל הדין את המועדים המדויקים כדלקמן:
        (א)     התאריך (יום; חודש; שנה) שבו קיבל את ההחלטה או פסק הדין.
        (ב)     התאריך (יום; חודש; שנה) שעד אליו מתבקשת האורכה.

בהליכים אזרחיים ומנהליים יצרף המבקש את תגובות יתר בעלי הדין ואם הם מתנגדים לבקשה – יצורף הנימוק לכך. לא צורפה תגובת יתר בעלי הדין, כולם או מקצתם, יצוין הטעם לכך.

ב. בקשה להארכת מועד שנקבע בהחלטה

בקשה להארכת מועד שנקבע בהחלטה (כגון: מועד להגשת תגובה) תכלול:

1.     תגובות כל בעלי הדין, למעט אם הארכת המועד המבוקשת אינה עולה על יומיים. לא צורפה תגובת בעלי הדין, כולם או מקצתם, יצוין הטעם לכך.
2.      התאריך המדויק (יום; חודש; שנה) שעד אליו מתבקשת האורכה.

ג. בקשה לשינוי במועד הגשת  סיכומים

בקשה לשינוי מועד בהגשת סיכומים לבית המשפט תכלול:

1.      תגובות כל בעלי הדין, למעט אם הארכת המועד המבוקשת אינה עולה על יומיים.
2.     הסדר דיוני מוסכם, הקובע את המועדים להגשת סיכומים על ידי יתר בעלי הדין. המועדים יינקבו במדויק (יום; חודש; שנה), בציון המועד שנקבע לדיון בתיק. לא צורף הסדר דיוני כאמור, יצוין הטעם לכך. 

ד. בקשה לדחיית מועד דיון

על בקשות לדחיית מועד דיון שנקבע בבית המשפט העליון יחול נוהל נשיאה 1-10 לטיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון וכן נוהל נשיאה 2-10 לטיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר. הנהלים האמורים יחולו בשינויים המחויבים הנובעים מאופי הדיון בבית המשפט העליון וממהות העניינים הבאים לפניו. הנהלים והטפסים הנילווים להם מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות השופטת תחת הלשונית "בית המשפט העליון".