בקשה להעברת מקום דיון

א. בקשה להעברת מקום דיון בתיקים אזרחיים ומנהליים


בקשה להעברת מקום דיון לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט בתיקים אזרחיים ומנהליים תכלול את הפרטים הבאים:

1.      העתק תצהיר מקורי המאמת את העובדות עליהן הבקשה מבוססת או התייחסות להעדר צורך בתצהיר,  וכן העתק כל מסמך עליו הבקשה מסתמכת.
2.      תגובת יתר בעלי-הדין לבקשה ואם הם מתנגדים לה – הנימוק לכך, או הסבר לאי-צירוף תגובה.
3.      העתק התובענה נשוא הבקשה להעברת מקום הדיון וכן העתק כתבי הגנה, אם הוגשו. במידה וטרם הוגשו כתבי הגנה יש לציין זאת בגוף הבקשה.
4.      פירוט הדיונים שהתקיימו או שנקבעו בתובענה נשוא הבקשה והעתק החלטות שניתנו.
5.      אם החל הדיון – צירוף עמדת בית המשפט הדן בתיק להעברת מקום הדיון.

ב. בקשה להעברת מקום דיון בתיקים פליליים


בקשה להעברת מקום דיון לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט בתיקים פליליים תכלול את הפרטים הבאים:

1.      הודעה בדבר הודאה או כפירה בכתב-האישום.
2.      ציון כתובת המגורים של המבקש בצירוף תצהיר בעניין זה או עותק מצולם של תעודת-הזהות של המבקש.
3.      העתק קריא של כתב האישום או דו"ח התנועה, לפי העניין.
4.      פירוט הדיונים שהתקיימו או שנקבעו והעתק החלטות שניתנו.

אם החל הדיון – צירוף עמדת בית המשפט הדן בתיק להעברת מקום הדיון.