ערר על מעצר

ערר על מעצר לבית המשפט העליון תהא בהמצאת כתב הערר לבית המשפט ובמקביל לפרקליטות המדינה. הערר יכלול את הפרטים הבאים:

1.      כתב-אישום.
2.      הבקשה למעצר כפי שהוגשה לבית המשפט המחוזי או לבית-משפט השלום, לפי העניין.
3.      פרוטוקול הדיונים שהתקיימו בבית המשפט המחוזי ובבית-משפט השלום, לפי העניין.
4.      ההחלטה נשוא הערר וכל החלטה קודמת שניתנה בעניין המעצר, לרבות החלטות בית משפט השלום.
5.      שם לשכת התביעה או פרקליטות המחוז אשר הופיעו בהליך מושא הערר.
6.      מגיש הערר רשאי לציין בכתב הערר את מועדי הדיון הנוחים לו על-מנת שייעשה מאמץ, ככל שהדבר ניתן, להתחשב בכך בקביעת מועד הדיון.

הוראה זו חלה הן על הגשת ערר במזכירות בית המשפט והן על הגשת ערר באמצעות הדואר. במקרה הראשון יצורף לכתב הערר אישור מאת פרקליטות המדינה בדבר המצאת כתב הערר לידיה. במקרה השני יצוין בכתב הערר כי עותק ממנו הומצא גם לפרקליטות המדינה.